Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Povinnosti po skončení kampaně

Pro účastníky kampaně volby oznámením výsledků nekončí, kandidující subjekty i registrované třetí osoby mají další povinnosti. Tato pasáž shrnuje pravidla pro strany (hnutí), koalice, prezidentské kandidáty a nezávislé senátní kandidáty. Povinnosti registrovaných třetích osob jsou uvedeny v kapitole Agitace bez vědomí kandidujícího uskupení.

Volební účetnictví a zpráva o financování kampaně

Dnem, kdy jsou ve Sbírce zákonů zveřejněny konečné výsledky voleb, začíná kandidujícím subjektům běžet 90denní lhůta, během které musejí dokončit účetnictví kampaně a vyhotovit zprávu o financování kampaně. V této lhůtě dále musejí volební účetnictví a zprávu o financování kampaně předložit úřadu a zprávu (nikoliv účetnictví) zveřejnit na svých stránkách s informacemi o financování kampaně.

Pro účely  vyhotovení zprávy je nejvhodnější využít internetové aplikace ÚDHPSH. Všichni účastníci kampaně mají přihlašovací údaje do aplikace od úřadu k dispozici. (Koalicím, nezávislým kandidátům do Senátu a kandidátům na funkci prezidenta republiky je úřad vystaví a zašle, jakmile budou jejich kandidátní listiny zaregistrovány a registrační úřady zašlou úřadu přehled kandidujících subjektů.)  

Povinnost zprávu zveřejnit může kandidující subjekt splnit tak, že na své stránky umístí unikátní odkaz, který je k dispozici po přihlášení na úvodní straně internetové aplikace ÚDHPSH.

Využití aplikace rovněž usnadňuje předložení zprávy úřadu – probíhá prostým uzavřením zprávy. Aplikace do zprávy umístí časové razítko a zajistí okamžité odeslání na podatelnu úřadu. Současně je zpráva automaticky zveřejněna na webu úřadu.

Obdobným způsobem lze úřadu předložit také volební účetnictví. Pomocí stejné internetové aplikace může strana (hnutí), kolice nebo nezávislý kandidát nahrát přímo na server Úřadu. Automaticky je s časovým razítkem odesláno na podatelnu. Volební zákon stanovuje, že kandidující subjekt musí předložit „veškeré účetnictví týkající se kampaně“. Úřad svým metodickým stanoviskem vymezil, co konkrétně má být předloženo. Výčet naleznete pod tímto heslem.

Pokud kandidující subjekt internetovou aplikaci využít nechce, má k dispozici listinný formulář.

Volební účet a jeho zůstatek

Volební výdaje lze z volebního účtu hradit i po skončení volební kampaně, dokonce i po předložení zprávy o financování kampaně. Výdaje, jejichž uskutečnění není uvedeno ve zprávě o financování kampaně, ale musejí být ve zprávě uvedeny v přehledu peněžitých dluhů. Aby si kandidující subjekt zajistil dostatek peněz pro uhrazení výdajů kampaně, může na volební účet posílat či vkládat jen peníze od sponzorů, které vykázal před volbami, nebo prostředky, které nepochází z darů. Z volebního účtu je také možné hradit případnou pokutu uloženou Úřadem.

Po uplynutí 180denní lhůty (nebo po ukončení správního řízení vedeného v souvislosti s porušením pravidel volební kampaně) začíná běžet lhůta 60 dní, během které musí být nevyužité finanční prostředky převedeny z volebního účtu jinam. Politické strany a hnutí převádějí nevyužitý zůstatek na jiný účet strany (hnutí). U koalic se zbylá částka dělí dle dohody, případně rovným dílem, pokud strany dohodu neuzavřely. Nezávislí senátní kandidáti a prezidentští kandidáti převedou nevyužité prostředky (včetně svých vlastních příspěvků) z volebního účtu na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, který sami určí. Poté do 15 dnů zveřejní na svých internetových stránkách a současně zašlou úřadu (běžným dopisem či zprávou – formulář pro tento úkon není vytvořen) jimi podepsanou informaci o tom, komu, v jakém rozsahu a na jaký veřejně prospěšný účel byly tyto peněžní prostředky převedeny. Samotný volební účet sice kandidující subjekt rušit nemusí, nemůže jej ale použít v jiných volbách. Platí pravidlo nové volby – nový volební účet.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:43 hod.
Související hesla: