Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Agitace bez vědomí kandidujícího subjektu

Bez vědomí kandidujícího subjektu se do kampaně obvykle zapojuje ten, kdo chce uskutečnit negativní kampaň, tedy míní šířit sdělení v neprospěch kandidujícího. Může se však jednat i o propagování kandidujícího subjektu bez jeho vědomí. Do doby oficiální registrace kandidátních listin je to možné mimo režim volebního zákona, tedy bez registrace a s ní spojených povinností. Upozorňujeme však, že i v tom případě platí povinnost zajistit, aby sdělení či prezentace byly označeny v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb. (zákon o regulaci reklamy). Počínaje dnem následujícím po dni registrace kandidátních listin (tedy 49 dní před dnem voleb) je povinen registrovat se u Úřadu jako takzvaná registrovaná třetí osoba ten, kdo se do kampaně zapojuje bez vědomí kandidujícího subjektu. Z judikatury sice plyne, že povinnost registrovat se nastává až při výdajích (peněžních nebo v podobě jiných plnění ocenitelných v penězích) ve výši, která by znamenala, že vedení kampaně bez předchozí registrace bude představovat ohrožení zájmu na férovosti volební kampaně a prevenci obcházení výdajových limitů. Úřad však doporučuje třetím osobám registrovat se vždy, když jsou s agitací spojeny výdaje (nebo má agitace charakter činnosti, za kterou se obvykle platí). Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. Ars 6/2023 – 46 (odst. 49) plyne, že dosáhnou-li výdaje na agitaci „téměř 10 % celkového výdajového limitu pro registrovanou třetí osobu“, není pochyb o tom že třetí osoba je povinna se registrovat.

Registrační formulář je k dispozici na stránkách ÚDHPSH. Jsou-li vyplněny všechny požadované informace, Úřad žadateli neprodleně vyhotoví osvědčení o registraci, které bude obsahovat mimo jiné evidenční číslo třetí osoby. Registrovaná třetí osoba má povinnost všechny prostředky kampaně označit tímto evidenčním číslem a svým jménem a příjmením, právnická osoba uvádí vedle evidenčního čísla název. Podobu tohoto označení zákon nijak neurčuje, ale z povahy jeho účelu vyplývá, že by mělo být viditelné a čitelné přinejmenším z obdobné vzdálenosti jako agitační sdělení.

Registrovaná třetí osoba si musí zřídit internetovou stránku (zdarma lze využít mnoha veřejných platforem, zcela nevhodné jsou ale sociální sítě), na které bude zveřejňovat informace o financování své kampaně. Informace o této stránce a o transparentním účtu musí oznámit Úřadu prostřednictvím formuláře dostupného na jeho stránkách.

Pokud bude registrovaná třetí osoba svoji agitaci hradit penězi, má povinnost si pro financování kampaně zřídit v bance veřejně přístupný (transparentní) volební účet (v případě, že nic platit nebude, ale například jen umístí na svoji nemovitost plachtu, za kterou nic neplatila, účet zřizovat nemusí).

Hodnota kampaně registrované třetí osoby (ať už reálně něco platí, či nikoliv), nesmí včetně DPH překročit limit

  • ve volbách do Poslanecké sněmovny 1,8 mil. Kč;
  • ve volbách do Senátu 40 tisíc Kč za každý volební obvod, koná-li se pouze první kolo voleb, nebo částku 50 tis. Kč za každý volební obvod;
  • v prezidentských volbách 800 tis. Kč, konalo-li se pouze první kolo volby, nebo 1 mil. Kč konalo-li se první i druhé kolo volby;
  • ve volbách do zastupitelstev krajů násobek částky 140 tis. Kč a počtu krajů, v nichž registrovaná třetí osoba vede volební kampaň;
  • ve volbách do Evropského parlamentu 1 mil. Kč.

Do limitu se započítávají nejen finanční výdaje, ale také nepeněžní dary a hodnota bezúplatných plnění. 

O peněžních výdajích i bezúplatných plněních si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci. Její formu zákon neupřesňuje, avšak do 10 dní po skončení volební kampaně musí registrovaná třetí osoba zveřejnit na své internetové stránce s informacemi o financování volební kampaně, kterou Úřadu nahlásila, přehled o výdajích v tomto členění:

  1. výdaje na předvolební průzkumy,
  2. výdaje na úhradu inzerce v tisku,
  3. výdaje na úhradu venkovní reklamy,
  4. jiné výdaje.

Přehled zde musí být zveřejněn po dobu nejméně 3 měsíců. Evidenci spolu s výpisy z volebního účtu si nadto musí po dobu alespoň 5 let uchovat a na výzvu Úřadu ji poskytnout. Volební účet smí registrovaná třetí osoba zrušit kdykoliv poté, co z něj uhradila všechny výdaje své kampaně.

V případě, že registrovaná třetí osoba využívá k agitaci dobrovolníky, uplatní se pravidla uvedená v hesle Práce dobrovolníků v kampani.

Poslední aktualizace: 7. února 2024 v 14:22 hod.
Související hesla: