Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Obecně ke sponzorování kampaně

Strany, hnutí a koalice

Ačkoliv se běžně používá spojení „sponzor kampaně“, strany a hnutí přijímají dary na takzvaný zvláštní účet bez ohledu na to, zda aktuálně nějaká kampaň běží. Jedná se o transparentní účet, který musí mít zřízený každá strana, která dary přijímá. Dary se tedy neposílají na volební účet – ten slouží jen k hrazení výdajů kampaně a strany si na něj posílají ze zvláštního účtu peníze dle potřeby. „Sponzorem kampaně“ se tedy stává i každý „běžný“ sponzor, jehož dar si strana převedla na volební účet a použila ho k úhradě volebních výdajů. Koalice nemají právní subjektivitu, proto nemohou samy dary přijímat. Za koalici tedy dary inkasuje některá ze stran, které koalici tvoří. 

Pro strany a hnutí platí podmínka, že pokud hodnota podpory (peněžního či nepeněžního daru nebo bezúplatného plnění) překročí 1.000 Kč, smí ji přijmout jen na základě písemné smlouvy (pro prezidentské a nezávislé senátní kandidáty tento požadavek neplatí). O obecných pravidlech přijímání a vracení darů stranami se dočtete více pod tímto heslem.

Sponzorování kampaně koalic se věnuje samostatné heslo.

Prezidentští a nezávislí senátní kandidáti

Přijímání darů prezidentskými a nezávislými senátními kandidáty volební zákon nijak neupravuje. Doporučujeme dary přijímat na volební účet tak, aby byla naplněna (v tomto případě nepsaná) pravidla transparentnosti.

Kromě peněžního daru mohou sponzoři poskytovat také bezúplatná plnění (například prostor pro agitaci na vlastní nemovitosti, slevu na jimi dodané zboží či služby) či nepeněžní dary (například nákup prostředků kampaně z vlastních peněz). Bez ohledu na to, zda se jedná o finanční podporu, bezúplatné plnění nebo nepeněžní dar, je kandidující subjekt povinen všechny podporovatele evidovat.

O všech sponzorech musí kandidující subjekt nejpozději 3 dny před volbami zveřejnit jméno, příjmení, datum narození a obec pobytu (fyzické osoby), resp. název, IČO a adresu sídla (právnické osoby). Tyto údaje pak uvádí také ve zprávě o financování kampaně, kterou musí zveřejnit do 90 dní po volbách, a ve výroční finanční zprávě za příslušný kalendářní rok. Sponzor tedy musí se zveřejněním údajů o sobě počítat. Protože zákon povinnost zveřejnit údaje přímo ukládá, strany, hnutí, koalice, prezidentští ani nezávislí senátní kandidáti tím neporušují pravidla ochrany osobních údajů.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:50 hod.
Související hesla: