Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Kampaň po obvodech, doplňovací volby

Toto heslo se vztahuje k volbám konaným ve více obvodech, tedy k volbám do Poslanecké sněmovny, Senátu a zastupitelstev krajů.

Ze znění volebního zákona lze dovodit, že jeden kandidující subjekt (strana, hnutí, koalice) zřizuje pro dané volby jeden volební účet bez ohledu na to, v kolika obvodech se o zvolení uchází. Pokud například strana sama za sebe přihlásí kandidáta nebo registruje listinu v pěti obvodech, zřídí pro těchto pět obvodů jeden účet. Jestliže je však tato strana současně členem koalice, která navrhla kandidáta nebo registrovala listinu v dalším obvodu, není zde kandidujícím subjektem tato strana, ale koalice. Ta musí nechat zřídit samostatný volební účet, který ponese označení koalice.

V případě, že strana figuruje ve více koalicích, jejichž složení se liší, je každá taková koalice samostatným volebním subjektem, který si musí nechat zřídit svůj samostatný volební účet. Stejně tak platí (s výjimkou uvedenou níže), že každý volební subjekt (strana/hnutí, koalice stran) zveřejňuje jednu samostatnou zprávu o financování kampaně a předkládá samostatné účetnictví. Platí tedy zásada, že ke každému volebnímu účtu musí být předložena jedna samostatná zpráva o financování kampaně a volební účetnictví.

U koalic může nastat specifická situace, které se věnuje samostatné heslo.

Kandidující subjekty musejí výdaje na volby evidovat a informace o kampani zveřejňovat takovým způsobem, aby bylo zřejmé, k jakým obvodům se vztahují a že výdaje nepřesáhly limit kampaně pro dané volby.

Volby do Senátu

V senátních volbách úřad doporučuje platby z volebního účtu i další informace o financování kampaně označovat specifickým symbolem, jímž je číslo daného volebního obvodu (viz Příloha č. 3 k volebnímu zákonu, k dispozici zde). Stejným způsobem doporučuje úřad u senátních voleb identifikovat výdaje i ve zprávě o financování volební kampaně. U výdajů, které politické strany, hnutí a koalice vynaloží za kampaň ve více senátních obvodech, očekává úřad jejich přepočtení na vrub výdajových limitů těchto obvodů způsobem, který nejlépe odpovídá skutečnosti, případně aritmetickým průměrem. Takové platby navrhuje úřad označovat specifickým symbolem 99 a v poznámce k platbě nebo v účelu transakce doporučuje úřad uvést informaci zahrnující čísla obvodů, v nichž se náklad kampaně uplatnil.

S volbami do Senátu souvisí také otázka, na jakém území se vede kampaň, když jsou senátní obvody, v nichž se aktuálně volí, roztroušeny po celé zemi. Volební zákon nijak neupravuje teritorialitu kampaní. Formálně vzato jsou v režimu kampaně všechny zúčastněné strany a hnutí, kandidáti i další subjekty na celém území republiky, kdykoliv jsou vyhlášeny byť jen doplňovací volby do Senátu. Takovýto výklad by však v praxi znamenal, že v době od vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu například ve Zlíně až do vyhlášení výsledků takových voleb by se výdaje na veškerá sdělení v (ne)prospěch stran, které se doplňovacích voleb účastní, počítala do limitu kampaně, i kdyby byla činěna třeba v Karlových Varech. Takovou interpretaci by úřad považoval za příliš restriktivní. Úřad proto uplatňuje následující přístup.

  • V případě doplňovacích voleb do Senátu se do limitu započítávají výdaje spojené s kampaní realizovanou na území příslušného volebního obvodu nebo vztahující se k volbám v tomto obvodu (bez ohledu na místo realizace).
  • Řádné volby do Senátu (tedy konané ve 27 obvodech každé dva roky) se považují za volby s celostátní působností a do limitu výdajů se započítávají všechny výdaje spojené s kampaní, bez ohledu na to, kde na území ČR vznikly.
Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:36 hod.
Související hesla: