Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Rozdělení povinností mezi strany

Při administraci kampaně obecně platí, že jeden kandidující subjekt vede jeden volební účet, i když se volby odehrávají ve více obvodech – viz samostatné heslo. Výjimku z tohoto pravidla může představovat situace, kdy by se strany koalice v písemné koaliční smlouvě dohodly, že zodpovědnost za povinnosti spojené s financováním kampaně (vedení volebního účetnictví, oznámení účtu a volebního webu, zveřejnění podporovatelů, vypracování zprávy atp.) za koalici nesou v různých volebních obvodech různé strany koalice. Všechny povinnosti za jeden obvod však jménem koalice musí plnit jen jedna strana koalice. Zákon takovou možnost nevylučuje, a Úřad jí tak nemůže bránit. vedení více samostatných účetnictví k jednomu volebnímu účtu by však bylo neproveditelné. Vzhledem k tomu Úřad v tomto specifickém případě připouští možnost, aby koalice, byť o totožném složení, zřídila více volebních účtů. každý takový účet ponese v názvu (vedle označení koalice) i výčet volebních obvodů, kterých se týká, a každý bude spojen se zprávou o financování volební kampaně pro tyto obvody a volebním účetnictvím pro dané obvody. I v tomto případě tedy platí pravidlo, že ke každému volebnímu účtu je odevzdávána samostatná zpráva o financování volební kampaně. Stejně tak budou separátně pro dané obvody plněny i ostatní povinnosti spojené s financováním kampaně.

Informace o financování volební kampaně koalice (včetně údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění)  musí (na základě koaliční smlouvy) zveřejňovat jedna politická strana či politické hnutí zastoupené v koalici. Ostatní zastoupené politické strany a politická hnutí by jí měly poskytnout potřebnou součinnost (zejm. v podobě poskytnutí údajů o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění, které mají být zveřejněny nejpozději 3 dny před dnem voleb). Je přitom žádoucí, aby koalice sdělila Úřadu, které konkrétní politické strany a politická hnutí v ní zastoupené budou za plnění jednotlivých povinností v rámci volební kampaně zodpovídat.

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 16:38 hod.
Související hesla: