Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Velkoplošná zařízení obcí a krajů

Zatímco volební zákony striktně zakazují použití komunikačních médií obcí a krajů (tedy např.  zpravodajů či obecního rozhlasu) ve volební kampani, u velkoplošných zařízení taková omezení nejsou. Pro politické strany a hnutí však platí obecná zásada, že od samospráv nesmějí přijmout dar ani bezúplatné plnění.

Plochy vyhrazené starostou pro výlep volebních plakátů

Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů kdykoliv ode dne začátku volební kampaně (tedy od vyhlášení voleb), nejpozději však do 16 dní před dnem voleb. Vyhradit takové plochy není povinností. Pokud však plochy vyhradí, možnost jejich využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících subjektů. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení zákona o sdružování,, která stranám a hnutím zakazuje přijmout bezúplatné plnění od obce – mohou je tedy využívat i strany a hnutí.

Ostatní plochy

Obce, kraje i jimi ovládané právnické osoby mohou umožnit výlep volebních plakátů a jiné volební reklamy na všechna velkoplošná zařízení, která vlastní či spoluvlastní (plakátovací plochy, budovy obce, sloupy veřejného osvětlení, vozy MHD a podobně). Pro poskytování ploch, které nejsou starostou vyhrazeny pro výlep volebních plakátů, nestanovuje zákon podmínku rovného přístupu k plochám obcí. Lze tedy uplatnit pravilo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Podmínky poskytnutí ploch politickým stranám a hnutím

Pokud je kandidujícím subjektem politická strana nebo hnutí, platí pro ni zákaz přijmout od obce, kraje a jimi ovládaných osob dar či jiné bezúplatné plnění s výjimkou ploch vyhrazených starostou pro výlep volebních plakátů (viz výše). Kandidující strany a hnutí, které chtějí například vylepit plakáty na obecní plakátovací plochu, tedy musejí dané obci za vylepení plakátů zaplatit. Musí přitom jít minimálně o „cenu obvyklou“, neboť cena nižší než obvyklá by již představovala bezúplatné plnění (dar) samosprávy vůči politické straně.

Vzhledem k tomu, že strany jsou povinny ve svém účetnictví zaznamenat každý náklad volební kampaně, doporučujeme, aby o pronájmu plochy byla uzavřena alespoň jednoduchá dohoda či obdobná forma záznamu. Tento účel může plnit i příjmový doklad, v němž bude uvedena doba pronájmu, rozsah vyhrazené plochy a cena. Po ukončení doby pronájmu by plakáty měly být odstraněny.

Obec samozřejmě není povinna nabízet výlepové plochy výhradně za poplatek. Pokud obec dosud poskytovala své plakátovací plochy zdarma, nemusí na této praxi nic měnit. Politické strany a hnutí by však neměly na takové plochy své plakáty zdarma vylepovat, protože by tím přijaly bezúplatné plnění, což jim zákon zakazuje.

 

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 16:43 hod.
Související hesla: