Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Příspěvky od registrovaných sympatizantů, podporovatelů či kandidátů členství

Některé politické strany a politická hnutí uplatňují kromě řádného členství také institut registrovaného podporovatele, sympatizanta, příznivce, kandidáta členství a podobně. Jedná se o způsob volnějšího zapojení veřejnosti do činnosti strany, které obvykle předchází přijetí za řádného člena.

Zákon o politických stranách taxativně vyjmenovává, jaké zdroje příjmů mohou strany využívat: kromě státních příspěvků, příjmů z vlastních aktivit, úroků a úvěrů jsou přípustnými příjmy stran ještě členské příspěvky a dary. Protože registrovaní sympatizanti nejsou členy strany, nemohou být příspěvky, které od nich strana vybírá, považovány za členské příspěvky. Bez ohledu na to, zda registrovaní příznivci straně poskytují finanční příspěvky o své vůli nebo strana platby vyžaduje, a bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázové, občasné nebo pravidelné platby, nahlíží se na příspěvky od sympatizantů vždy jako na dary.

Tak jako ostatní dary musí být příspěvky od sympatizantů přijímány výhradně na zvláštní účet a musí být splněny i další povinnosti týkající se sponzorování fyzickými osobami – zejména musí strana tyto dary zveřejnit ve výroční finanční zprávě s uvedením jména, příjmení a data narození a v případě, že příspěvek jednorázově přesáhne 1.000 Kč, může jej strana přijmout jen na základě písemné smlouvy. Sympatizant pak v platebním příkaze, jímž straně příspěvek poukazuje, musí uvést účel transakce, tedy například „příspěvek podporovatele“ atp.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:24 hod.