Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Zadavatel a zpracovatel

Zadavatelem je osoba (fyzická či právnická), která si objednala daný prostředek volební kampaně, tedy obvykle kandidující politická strana (hnutí), koalice, jejich kandidát, nezávislý kandidát, kandidát na funkci prezidenta, podporovatel, registrovaná třetí osoba apod. Volební propagace musí obsahovat jméno a příjmení fyzické nebo název právnické osoby, případně název koalice (ačkoliv nemá právní subjektivitu), která vytvoření propagace zadala. Toto označení by se v zájmu transparentnosti nemělo v průběhu kampaně měnit. U složitých či dlouhých názvů, které by nepřiměřeně zasahovaly do obsahu samotné propagace, se uvede zkratka (v případě koalic lze například použít zkratku přidělenou Českým statistickým Úřadem po registraci listin).

Zpracovatelem je ten, u koho byl prostředek objednán, kdo volební kampaň vytvořil a u koho byla objednávka vyfakturována, tzn. autor podoby daného prostředku kampaně (webové stránky, billboard, plakát, video spot aj.). Uvede se jméno a příjmení fyzické nebo název právnické osoby. Typicky se jedná o reklamní a PR agentury, firmy poskytující poradenství v oblasti volebních kampaní nebo se podílející na jejich realizaci. Naopak zpracovatelem není vlastník nástroje, jakým je daný prostředek šířen (např. majitel plakátové plochy, majitel billboardu, provozovatel rozhlasového vysílání apod.). V případě, že se na podobě propagačního materiálu podílí více samostatných subjektů (samostatný fotograf, grafik, copywriter atp.), uvede se jako zpracovatel ten, jehož podíl na podobě materiálu byl největší.

Ačkoliv zákon o formě, jakou tyto informace mají být uvedeny, nehovoří, je vhodné uvést tyto informace u vizuálních forem agitace takovou barvou a velikostí písma, aby byly pro běžného konzumenta dobře čitelné. Důležité je také pamatovat na vhodné umístění textu: řada billboardů, citylightů, vitrín a podobně má instalovaný rám, který informaci uvedenou při samotném okraji sdělení zakryje. Videa na sociálních sítích mohou být na začátku a na konci překryta reklamními či jinými sděleními. U zvukových forem propagace musí být informace sdělena srozumitelně.

Příklad uvedení informace:

Zadavatel: Strana za svobodnou Klamoš / zpracovatel: První klamošská reklamní s.r.o.

Poslední aktualizace: 30. října 2023 v 10:04 hod.
Související hesla: