Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Poradci, marketéři, tiskoví mluvčí

Služby poradců, marketérů, expertů na PR a sociální sítě spojené s volební kampaní se započítávají do hodnoty kampaně.

Specifická situace může nastat u stálých zaměstnanců či osob v obdobném postavení v průběhu volební kampaně, jejichž pracovní náplň zahrnuje i nevolební agendu. V případě, že jde o služby, které kandidující subjekt pořizuje externě (na zakázku od firem, podnikajících fyzických osob či formou dohody o provedení práce, smlouvy o dílo atp.), s výjimkou stálé pozice tiskového mluvčího, jsou tyto služby výdajem kampaně jako každá jiná nakoupená služba či zboží do té míry, v níž se týkají příslušné volební kampaně. Nehraje přitom roli, zda subjekt tuto zakázku zadal před zahájením kampaně, po zahájení kampaně, či zda jde dokonce o trvalou spolupráci. Kandidující subjekt takovému zhotoviteli zadává (byť periodicky) zakázku na činnosti spojené s propagací a zhotovitel mu za tyto konkrétní služby vystavuje faktury (nebo jinak inkasuje odměnu ze smluvního vztahu). Jako každé jiné volební výdaje musí kandidující subjekt tyto platby hradit z volebního účtu. Pokud se dodávané služby týkají volební kampaně jen z části, je třeba v dokumentaci zakázek (nejlépe oddělenými fakturami) rozlišit volební výdaj od nevolebního s tím, že volební výdaj bude uhrazen z volebního účtu a nevolební výdaj z provozního účtu.

Rovněž v případě, že kandidující subjekt trvale zaměstnává pracovníka, jehož pracovní náplní je výhradně zajišťování politického marketingu, působení na sociálních sítích a podobně, nahlíží se na mzdové náklady tohoto zaměstnance stejně jako u externího nákupu služeb, tzn. v době volební kampaně jsou výdaje spojené s tímto zaměstnancem nákladem kampaně. Pokud jsou však k práci na kampani využiti stálí zaměstnanci kandidujícího či osoby v obdobném postavení, jejichž pracovní náplň zahrnuje i jinou agendu než propagaci (spadají sem typicky i tiskoví mluvčí), považuje se za výdaj kampaně situace, kdy tomuto pracovníkovi budou za úkony v rámci kampaně nad rámec obvyklé pracovní náplně vypláceny odměny, nebo dojde z důvodu vyššího pracovního nasazení ke zvýšení pracovního úvazku spojeného se zvýšením mzdy. Rozdíl oproti běžné mzdě takového zaměstnance je považován za výdaj kampaně. Pokud se zaměstnanec na kampani podílí nad rámec svých běžných pracovních povinností bez nároku na odměnu, nahlíží se na něj jako na dobrovolníka.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2023 v 22:46 hod.
Související hesla: