Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Nepeněžní dary

Nepeněžitým darem se rozumí právní úkon, při kterém dárce převádí vlastnické právo nějaké věci obdarovanému bezplatně, tedy bez jakéhokoli protiplnění.

U nepeněžitého daru je potřeba určit cenu obvyklou. Od jednoho dárce může v jednom kalendářním roce strana či hnutí přijmout peněžité a nepeněžité dary a jiná bezúplatná plnění, jejichž výše a cena obvyklá v celkovém součtu nepřesáhne 3 000 000 Kč. Osoby ovládané a ovládající (např. právnická osoba a její jednatel) se v tomto případě považují za jednoho dárce.

Nepeněžitý dar s cenou obvyklou přesahující 1 000 Kč může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 7:58 hod.
Související hesla: