Průvodce pravidly

financování politiky

Volební kampaně

Ostatní bezúplatná plnění (BÚP)

Bezúplatným plněním může být např. poskytnutí služeb za cenu nižší než cenu obvyklou, případně zcela bez protiplnění. Typickým příkladem bezúplatného plnění je umožnění vyvěšení propagačních plachet na vlastní nemovitost či zaplacení propagace kandidujícího subjektu s jeho vědomím. Stejně tak pod tuto kategorii spadá třeba organizace a financování předvolebního setkání, pokud o jeho konání kandidující subjekt ví (účastnit se ho ovšem nemusí).

U bezúplatného plnění je potřeba určit cenu obvyklou. Od jednoho dárce může v jednom kalendářním roce strana či hnutí přijmout peněžité a nepeněžité dary a jiná bezúplatná plnění, jen pokud jejich výše a cena obvyklá v celkovém součtu nepřesáhne 3 000 000 Kč. Osoby ovládané a ovládající (např. právnická osoba a její jednatel) se považují za jednoho dárce.

Bezúplatné plnění s cenou obvyklou přesahující 1 000 Kč může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy.

Poslední aktualizace: 15. října 2023 v 8:01 hod.
Související hesla: